Monitoring

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego  jest Zespół Szkół w Serokomli, z siedzibą: ul. Warszawska 28, 21-413 Serokomla, tel.: 25 755 45 09,  e-mail: zsserokomla@zsserokomla.pl, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaków, uczniów i pracowników, ochrony mienia Zespołu Szkół  oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z: art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( t.j Dz. U. 2019 poz. 1148 ) oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14 dni od daty nagrania. Po tym czasie ulegają zniszczeniu poprzez nadpisanie. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Ponadto Dyrektor Szkoły informuje, że:

 1. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.
 2. Monitoring  nie obejmuje pomieszczeń,  w których  odbywają  się  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze i  opiekuńcze,  pomieszczeń,  w których  uczniom  jest udzielana  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna,  pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
 3. Monitoring zastosowany w Szkole nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników  i innych osób.
 4. Dyrektor Szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 5. Dyrektor Szkoły oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany  w sposób widoczny
  i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
 6. Dyrektor Szkoły uzgodnił z organem prowadzącym szkołę odpowiednie środki  techniczne  i organizacyjne  w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli

Justyna Kociel