Przedszkole Publiczne w Serokomli

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach 2,5) do 6 lat.
 3. W rekrutacji nie uczestniczą ponownie dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne.
 4. Kontynuację wychowania przedszkolnego rodzice deklarują pisemnie do dnia 28 lutego 2021 roku.
 5. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie złożenia wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych.  Wzór wniosku dostępny jest w plikach do pobrania na dole strony oraz w wejściu głównym do przedszkola oraz do szkoły.
 6. Wypełniony oraz podpisany dokument Karty Zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w Przedszkolu Publicznym w Serokomli osobiście lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w wejściu głównym do przedszkola i do szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola  woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają  pisemną deklarację

od 15 lutego do 28 lutego 2021r.

-----

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do 26 marca 2021r.

od 4 maja do 12 maja 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

do 8 kwietnia 2021r.

do 17 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2021r.

18 maja 2021r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 23 kwietnia 2021r.

do 28 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i oraz liczby wolnych miejsc po przeprowadzonej rekrutacji.

27 kwietnia 2021r.

do 31 maja 2021r.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji

(na podstawie Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 stycznia 2021r)

 1. Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Serokomla.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.  1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są  brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełmnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będzie brany wyłącznie   dochód rodziny, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 12/2021 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 stycznia 2021r.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Serokomla stosuje się przepisy, odpowiednio ust. 2–5.

 

Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.
 5. W związku z obecną sytuacją epidemiczną listy o których mowa w ust. 1 i 3, podane zostaną także do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy  skarga do sądu administracyjnego.

  

 

Prosimy o prawidłowe wypełnienie dokumentów oraz o podpisy rodziców/prawnych opiekunów na zgłoszeniu.

 

 Zapraszamy :)

Dyrekcja Zespołu Szkół w Serokomli

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie